NUC0002

Pwyllgor Materion Cymru: Ynni niwclear yng Nghymru

 

Mae'r Cyngor Tref yn gwrthwynebu’n gryf unrhyw ddatblygiad ynni niwclear yng Nghymru gan na ellir ei gyfiawnhau ar sail ariannol nac amgylcheddol. Mae’r Cyngor Tref yn nodi’r canlynol:

 

                             Mae Cymru eisoes yn allforwyr ynni

                             Mae gan Gymru gyfoeth o adnoddau naturiol ar gyfer cynhyrchu ynni adnewyddadwy – llanw, dŵr, solar a gwynt.

                             Mae cwmni Ynni Llanw byd-eang wedi'i leoli yma sy'n arwydd o sut y gallai Cymru fod ar flaen y gad ym maes ynni llanw ee prosiect llanw Ynys Môn a morlyn llanw Abertawe

                             Mae gan Gymru'r adnoddau i fod yn hunangynhaliol o ran ynni

                             Mae gweithfeydd niwclear Trawsfynydd a'r Wylfa yn destun pryder i Gymru

                             Mae gwastraff niwclear yn achos pryder enfawr ac yn goroesi unrhyw orsaf ynni niwclear.

                             Nid yw ynni niwclear yn gwneud unrhyw synnwyr economaidd a byddai'n faich ariannol ar Gymru

                             Mae ynni adnewyddadwy yn fwy cystadleuol nag ynni niwclear

                             Dylai llywodraeth San Steffan yn hytrach ystyried gosod gweithfeydd niwclear yn Hampshire

Welsh Affairs Committee: Nuclear energy in Wales

 

The Town Council is strongly opposed to any nuclear energy development in Wales as it cannot be justified either on financial or environmental grounds. The Town Council notes the following:

 

         Wales are already net exporters of energy

         Wales is rich in natural resources for the production of renewable energy – tidal, hydro, solar and wind.

         A global Tidal Energy company is based here which is an indication of how Wales could be a world leader in tidal energy eg Anglesey tidal project and Swansea tidal lagoon

         Wales has the resources to be self sufficient in terms of energy

         Trawsfynydd and Wylfa nuclear plants are a cause of concern for Wales

         Nuclear waste is a huge cause of concern and outlasts any nuclear energy plant.

         Nuclear energy does not make any economic sense and would be a fiscal burden on Wales

         Renewable energy is more competitive than nuclear energy

         The Westminster government should instead consider placing nuclear plants in Hampshire

 

 

 

Written evidence submitted by Aberystwyth Town Council

 

 

June 2022