Skip to main content

Llywodraethau’r DU a Chymru yn gweithio i barhau i gyrraedd eu targedau sero net priodol, Llywodraeth y DU yn cadarnhau

14 July 2022

Gan dderbyn argymhelliad allweddol gan y Pwyllgor Materion Cymreig, mae Llywodraeth y DU heddiw wedi cadarnhau gweithio parhaol rhwng Llywodraethau’r DU a Chymru ar gyrraedd eu targedau sero net priodol.

Yn ogystal, cydnabu Llywodraeth y DU yr effeithiau diwylliannol y gallai cytundebau masnach eu cael ar gymunedau ffermio Cymru. Yn ei adroddiad, sy’n ystyried ffermydd teuluol yng Nghymru, mynegodd y Pwyllgor bod rhaid amddiffyn iaith a diwylliant cymunedau ffermio yng Nghymru.

Yn ei hymateb i adroddiad y Pwyllgor, mynegodd Llywodraeth y DU hefyd ei bod yn fodlon â lefel tryloywder a rheoleiddio ynghylch cynlluniau gwrthbwyso carbon. Nododd y Pwyllgor bod cynlluniau o’r math yn arwain at dir amaethyddol hyfyw yn cael ei brynu â ffermwyr yn aml yn cael eu prisio allan o’r broses.

Dywedodd Cadeirydd y Pwyllgor Materion Cymreig, y Gwir Anrh Stephen Crabb AS:

“Mae ffermydd teuluol yng Nghymru yn gwneud cyfraniad sylweddol: nid yn unig y bwyd y maent yn ei helpu i’w roi ar ein byrddau, ond y traddodiadau diwylliannol y maent yn eu helpu i’w cadw’n fyw. Mae’r sectorau amaethyddiaeth, coedwigaeth a physgota yng Nghymru yn cynrychioli 43% o weithwyr sy’n siarad Cymraeg.

“Yn ystod ein hymchwiliad, clywsom dystiolaeth sy’n peri gofid, yn sôn bod yr iaith a thraddodiadau diwylliannol mewn perygl. Mae felly’n galonogol y bydd pwysigrwydd diwylliannol ffermio yng Nghymru yn cael ei gydnabod yn ystod trafodaethau masnach i geisio atal erydiad pellach i draddodiadau.

“Hefyd, mae cael cadarnhad gan Lywodraeth y DU o’i hymrwymiad i barhau i weithio gyda Llywodraeth Cymru i gyrraedd targedau sero net i’w groesawu’n fawr.”

Further information

Image: Robin Greenwood from Pixabay