Skip to main content

Aelodau Seneddol yn cynnal sesiwn untro i archwilio gollyngiadau carthion yng Nghymru

6 February 2023

Bydd y Pwyllgor Materion Cymreig yn cynnal un o ddwy sesiwn dystiolaeth i archwilio ansawdd dŵr yng Nghymru ar ôl i'r cyfryngau roi sylw eang i ollyngiadau carthion.

Yn 2020, cafodd 105,751 achos o ollyngiadau carthion i ddyfrffyrdd ledled Cymru eu cofnodi gan brosesau monitro hyd digwyddiadau (EDMs). Mae gollyngiadau o orlifiadau stormydd cyfunol yn niweidio iechyd afonydd drwy gyflwyno llygryddion biolegol a chemegol, maen nhw’n newid cemeg dŵr ac yn llygru dyfrffyrdd gyda sbwriel. Mae lefelau uchel o facteria yn achosi risgiau i iechyd y cyhoedd ac yn cynyddu pryderon y cyhoedd ynghylch iechyd afonydd ac iechyd y cyhoedd ac mae estheteg llygredd yn cael effaith negyddol ar gymdeithas. Mae'r DU ymhell y tu ôl i wledydd eraill yn Ewrop o ran ansawdd dŵr, ac yn 2018 roedd cyfran y safleoedd dŵr ymdrochi a gafodd sgôr rhagorol yn 63.2% o'i gymharu â chyfartaledd Ewropeaidd o 85.1%.

Yn ystod y sesiwn dystiolaeth hon, mae'r pynciau sy’n debygol o gael eu trafod yn cynnwys:

  • Sut mae Llywodraethau Cymru a'r DU yn mynd i'r afael â phroblem gollyngiadau carthion o orlifoedd stormydd
  • Y sefyllfa yng Nghymru o'i chymharu â gweddill y DU;
  • Hyd a lled gollyngiadau carthion heb ganiatâd yng Nghymru;
  • A ddylid ymestyn diwygiadau i orlifoedd stormydd o dan Ddeddf Amgylchedd 2021 sy'n berthnasol yn Lloegr i Gymru;
  • Atebion sydd ar gael yn achos gollyngiadau carthion heb eu trin.

        Tystion

   O 10.00:

  • Angela Jones, ymgyrchydd amgylcheddol
  • Jon Khoo, Cadeirydd, Surfers against Sewage
  • Gail Davies-Walsh, Prif Weithredwr, Afonydd Cymru 

Further information

Image: UK Parliament/Gabriel Sainhas