Skip to main content

Gweinidog ynni’r DU i roi tystiolaeth i ASau ar gysylltedd grid yng Nghymru

6 June 2022

Yn ei sesiwn dystiolaeth olaf yn edrych ar Gapasiti grid yng Nghymru, bydd y Pwyllgor Materion Cymreig yn holi’r Gweinidog Ynni Greg Hands.

Yn 2017, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru darged o ddefnyddio ffynonellau trydan adnewyddadwy er mwyn cwrdd â’r hyn sy’n cyfateb i 70% o’r galw am drydan yng Nghymru erbyn 2030. Yn ddiweddar, cyhoeddodd Llywodraeth y DU ei Strategaeth Diogelu Ffynonellau Ynni, oedd yn ail-bwysleisio ei hymrwymiad i ynni adnewyddadwy, gyda tharged o weld 95% o drydan Prydain Fawr yn drydan carbon isel erbyn 2030. Mae ynni yn faes polisi lle y rhennir cyfrifoldebau rhwng Llywodraethau’r DU a Chymru. Mae Llywodraeth y DU yn gyfrifol am reoli diwydiant olew a nwy y DU a’r diwydiant trydan, gan gynnwys cynhyrchu, trawsyrru, dosbarthu a chyflenwi. 

Mae gan Gymru botensial enfawr o ran ynni adnewyddadwy, trwy adnoddau megis y gwynt, y llanw a’r tonnau. Fodd bynnag, mae cynlluniau arfaethedig wedi wynebu rhwystrau o ran argaeledd a chapasiti cysylltiadau, tra bod capasiti presennol y grid trydan, o ran dosbarthu a thrawsyrru, yn cynnig her sylweddol.  

Yn ystod y sesiwn dystiolaeth, bydd y Pwyllgor yn edrych gyda’r Gweinidog ar amrywiaeth o faterion, megis cynlluniau ynni adnewyddadwy sy’n wynebu oedi wrth gysylltu â’r grid, buddsoddi yn seilwaith y grid a sut y mae Llywodraeth y DU yn cefnogi ymrwymiad Llywodraeth Cymru i gynlluniau ynni cymunedol lleol.

Tystion am 10.00yb

  • Y Gwir Anrh Greg Hands AS, Y Gweinidog dros Ynni, Twf Glân a Newid Hinsawdd, Yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol
  • Paul Van Heyningen, Dirprwy Gyfarwyddwr, Rhwydweithiau Ynni Sero Net, Yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol

Further information

Image: Parliamentary copyright