Skip to main content

ASau i glywed gan weinidog Llywodraeth Cymru am ddatganoli budd-daliadau

29 November 2021

Bydd y Pwyllgor Materion Cymreig yn parhau i dderbyn tystiolaeth fel rhan o’i ymchwiliad i'r System Budd-daliadau yng Nghymru.

Yn gyntaf, bydd y Pwyllgor yn clywed gan Weinidog Cyfiawnder Cymdeithasol Llywodraeth Cymru, Jane Hutt AS. Byddant yn debygol o edrych ar bynciau megis cynllun peilot arfaethedig Llywodraeth Cymru ar gyfer Incwm Sylfaenol Cyffredinol a’r gwersi a ddysgwyd gan bandemig covid-19 wrth sicrhau bod pobl yn medru cael mynediad at y budd-daliadau sydd eu hangen arnynt. Hefyd, mae datganoli budd-daliadau ymhellach yn debygol o gael ei drafod, o ystyried y Cytundeb Cydweithio diweddar rhwng Llywodraeth Cymru a Phlaid Cymru.

 

Yna, bydd y Pwyllgor yn clywed gan fudiadau sy’n gweithio gyda gwahanol grwpiau o hawlwyr yng Nghymru ac yn dysgu am brofiadau hawlwyr gyda’r system budd-daliadau. Mae’n debygol y bydd y materion a drafodir yn cynnwys pwysau ariannol, materion sy’n effeithio ar bobl ag anableddau a chyflyrau iechyd tymor hir, yn ogystal â chostau tai.

Tystion am 9.30yb

  • Jane Hutt AS, Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol, Llywodraeth Cymru
  • Paul Neave, Pennaeth Cyngor Lles Cymdeithasol a Pholisi’r Adran Gwaith a Phensiynau, Llywodraeth Cymru

Tystion am 10.30yb

  • Gwennan Hardy, Uwch Swyddog Polisi, Cyngor ar Bopeth Cymru
  • Cordelia Deady, Arolygydd Hawliau Lles, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
  • Alison Corriea, Ymgynghorydd Lles, Cartrefi Conwy
  • Megan Thomas, Swyddog Polisi ac Ymchwil, Anabledd Cymru

Image: Parliamentary copyright