Skip to main content

Ymgysylltiad parhaus â Llywodraeth Cymru a diogelu amaethyddiaeth Cymru

25 November 2021

Yn ei hymateb i adroddiad y Pwyllgor Materion Cymreig ar effaith y cytundeb masnach rydd rhwng y DU ac Awstralia ar Gymru, mae’r Llywodraeth wedi ailadrodd ei hymrwymiad i rannu testunau cytundebau drafft gyda gweinyddiaethau datganoledig. 

Mae’r Llywodraeth wedi nodi mesurau diogelu ar gyfer mewnforion cig eidion a chig dafad. Mae hefyd yn datgan y bydd mesurau amddiffyn pellach yn cael eu darparu o dan y cytundeb masnach rydd, megis mecanwaith diogelu dwyochrog cyffredinol, sy’n cynnig rhwyd achub ar gyfer diwydiant, pe bai mewnforion yn bygwth eu busnes. 

Wrth ymateb i argymhelliad y Pwyllgor y dylai mwy o Gynghorwyr Amaethyddiaeth a Bwyd gael eu penodi dramor, mae’r Llywodraeth yn datgan ei bwriad i ehangu’r nifer ohonynt er mwyn gofalu am “fwy o farchnadoedd masnachu newydd a chyffrous”.  

Serch hynny, gwrthododd y Llywodraeth argymhelliad y Pwyllgor y dylai’r Adran dros Fasnach Ryngwladol gyhoeddi asesiad effaith penodol i Gymru, gan ddatgan y darperir dadansoddiad is-genedlaethol yn barod ar yr effaith led-led y DU. 

Dywedodd Cadeirydd y Pwyllgor Materion Cymreig, y Gwir Anrh Stephen Crabb AS: 

“Ar y cyfan, croesawaf ymateb y Llywodraeth heddiw i'n gwaith yn edrych ar effaith y Cytundeb Masnach Rydd rhwng y DU ac Awstralia ar Gymru. Serch hynny, tra fy mod yn fodlon i weld Llywodraeth y DU yn ailadrodd ei hymrwymiad ynghylch rhannu testun cytundeb drafft ar gyfer Cytundebau Masnach Rydd gyda gweinyddiaethau datganoledig y DU, mae’n siomedig i weld ein hargymhelliad yngl┼Ěn ag asesiad effaith penodol i Gymru yn cael ei wrthod.” 

Further information

Image: CCO