Skip to main content

Beth yw’r cyfleoedd i Gymru ym maes ynni adnewyddadwy?

2 March 2021

Bydd cynrychiolwyr y sector ynni adnewyddadwy yn ateb cwestiynau gan ASau ar y Pwyllgor Materion Cymreig yn ymwneud â’r cyfleoedd ar gyfer cynhyrchu ynni carbon isel yng Nghymru a sut y gall Llywodraethau’r DU a Chymru gydweithio i fanteisio ar y cyfleoedd hynny.

Mae gan Gymru gyfraniad pwysig i’w wneud fel rhan o uchelgais Llywodraethau Cymru a’r DU i leihau a chydbwyso allyriadau carbon, ac mae hyn yn bwysicach fyth wrth i gynhadledd COP26 y Cenhedloedd Unedig ar newid hinsawdd gael ei chynnal yn yr Alban ym mis Tachwedd 2021. Ar hyn o bryd, mae 25% o’r holl drydan a gynhyrchir yng Nghymru yn dod o ffynonellau adnewyddadwy, ond mae’r swm gyfwerth â dwbl yr ynni y mae’r wlad yn ei ddefnyddio (30.2 awr terawat o’i gymharu â 14.9 awr terawat). Yn wir, Cymru yw’r pumed allforiwr trydan mwyaf yn y byd.

Mae Llywodraeth y DU wedi ymrwymo i fuddsoddi mewn ynni adnewyddadwy drwy nifer o gynlluniau. Gallai Cymru elwa ar gynigion i ymestyn Cytundebau Gwahaniaeth, sydd yn diogelu’r swm a delir i eneraduron gynhyrchu ynni fesul pob awr gilowat, i gynnwys ynni gwynt ar y tir. Hefyd, bwriedir i’r Grant Gwres Glân gymryd lle’r Cymhelliad Gwres Adnewyddadwy ym mis Ebrill. Serch hynny, mae’r cynllun Tariff Cyflenwi Trydan, a fu’n talu cartrefi a busnesau bach oedd wedi gosod generaduron ynni adnewyddadwy ar eu safleoedd er mwyn darparu ynni i’r grid, wedi dod i ben.

Bydd yr ASau ar y Pwyllgor yn debygol o edrych ar:

  • gyfleoedd i Gymru yn ymwneud ag ynni adnewyddadwy a’u rôl wrth hybu adferiad economaidd yn sgil COVID-19;
  • y rhwystrau posib a sut y gellir eu lleihau;
  • sut y gall Llywodraethau’r DU a Chymru gydweithio i hwyluso datblygiad ynni adnewyddadwy yng Nghymru; a
  • chyfleoedd ymgysylltu i Gymru yn COP26.

Dyma’r ail sesiwn dystiolaeth gyhoeddus fel rhan o ymchwiliad y Pwyllgor i ynni adnewyddadwy yng Nghymru. Gallwch weld yr holl drawsgrifiadau a’r dystiolaeth ysgrifenedig a gyflwynwyd i’r ymchwiliad yma.

Tystion

Am 9.30

  • Jess Hooper, Rheolwr Rhaglen, Ynni Morol Cymru;
  • Christopher Harwood, Cyfarwyddwr Polisi a Strategaeth, Simple Blue Energy;
  • Tom Glover, Cadeirydd Gwladol y DU, RWE;
  • Paul Hewett, Prif Swyddog Gweithredol, Belltown Power.

Gwybodaeth bellach

Delwedd: CC0