Skip to main content

Pwyllgor yn archwilio effaith y Bil Marchnad Fewnol ar ddatganoli

13 October 2020

Bydd y Pwyllgor Materion Cymreig yn cynnal sesiwn unigol ddydd Iau er mwyn archwilio goblygiadau’r Bil Marchnad Fewnol i ddatganoli yn y DU.

Tystion

Am 09.30

Yr Athro Aileen McHarg, Athro Cyfraith Gyhoeddus a Hawliau Dynol, Prifysgol Durham

  • Yr Athro Jo Hunt, Athro’r Gyfraith, Prifysgol Caerdydd
  • Athro Nicola McEwen, Cyd-Gyfarwyddwr y Ganolfan ar Newid Cyfansoddiadol, ac Athro Gwleidyddiaeth Diriogaethol, Prifysgol Caeredin

Mae’r Bil, a gyflwynwyd ar 9 Medi, yn gwneud cynigion ynghylch gweithrediad marchnad fewnol yn y DU i gymryd lle strwythurau marchnad fewnol yr UE y bydd y DU yn eu gadael pan fydd y cyfnod pontio yn dod i ben ar 1 Ionawr 2021. Mae’r Bil yn cynnig ‘cydnabyddiaeth gilyddol’ o safonau cynnyrch ledled pedair cenedl y DU a byddai hefyd yn rhoi rhagor o ryddid i weinidogion Llywodraeth y DU wario arian ledled y DU, gan gynnwys yn y meysydd datganoledig.

Mae Llywodraeth y DU yn dadlau bod y gyfraith arfaethedig yn hanfodol er mwyn sicrhau cyfleoedd economaidd ac i gefnogi masnach deg a dirwystr ledled y DU. Fodd bynnag, ar 17 Medi, mynegodd Gweinidogion Cyllid llywodraethau datganoledig yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon bryderon ar y cyd y byddai’r Bil yn “diystyru’r setliad datganoli presennol”.

Mae’n debygol y caiff y panel o arbenigwyr cyfreithiol a chyfansoddiadol eu holi ynghylch:

  • yr hyn mae’r Bil Marchnad Fewnol yn ei olygu i fasnach ledled y DU a sut mae hyn yn gorgyffwrdd gyda’r cyfreithiau a wneir yn y cenhedledd datganoledig;
  • y gallu gan Lywodraeth y DU i ddosbarthu nawdd heb gydsyniad y gweinyddiaethau datganoledig; ac
  • effaith y Senedd yn gwrthod cydsyniad ar gyfer y Bil.

Further information

Image: Pixabay