Skip to main content

Y Pwyllgor yn holi Gweinidogion Swyddfa Cymru am effaith Cynlluniau Twf a Dinesig yng Nghymru

11 October 2019

Mae'r Pwyllgor Materion Cymreig yn cynnal sesiwn dystiolaeth i holi Gwenidiogion Llywodraeth y DU am effaith ac effeithiolrwydd y Cynlluniau Dinesig a'r Cynlluniau Twf yng Nghymru a arwyddwyd gan Lywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru a'r awdurdodau lleol perthnasol. Mae'r sesiwn yn rhan o ymchwiliad ehangach i botensial y cynlluniau i hybu twf economaidd drwy Gymru gyfan.

Cefndir

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae Llywodraeth y DU, ynghyd â Llywodraethau datganoledig ar adegau, wedi arwyddo sawl Cynllun Dinesig a Chynllun Twf er mwyn hybu datganoli ledled y wlad, sbarduno twf economaidd yn lleol, a rhoi rhagor o rym a hyblygrwydd i ddinasoedd neu ranbarthau penodol.

Dywedodd Llywodraeth y DU eu bod wedi neilltuo mwy na £700 miliwn ar gyfer Cynlluniau Dinesig a Chynlluniau Twf yng Nghymru. Cytunwyd ar Gynlluniau Dinesig eisoes i Ddinas-Ranbarth Caerdydd a Dinas-Ranbarth Bae Abertawe. Mae Llywodraeth y DU hefyd yn gweithio ar gytundebau arfaethedig ar gyfer dau Gynllun Twf pellach i Ogledd a Chanolbarth Cymru.

Pwrpas y sesiwn

Yn ystod y sesiwn dystiolaeth, bydd y Pwyllgor Materion Cymreig yn holi'r Gwir Anrh Alun Cairns AS, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, a Kevin Foster AS, Is-Ysgrifennydd Gwladol Seneddol, am gwmpas y cytundebau a dulliau eu gweithredu, effeithiau'r ddau Gynllun Dinesig hyd yn hyn, ac unrhyw ddatblygiadau wrth sefydlu'r Cynlluniau Twf ar gyfer Gogledd a Chanolbarth Cymru. Bydd y Pwyllgor hefyd yn holi'r Gweinidogion ynghylch sut i ddwyn pwysau er mwyn denu buddsoddiad preifat a'r posiblrwydd am hyblygrwydd i addasu'r cynlluniau yn sgil datblygiadau economaidd a gwleidyddol ehangach megis Brexit.

Tystion

Dydd Mawrth 15 Hydref, Ystafell TBC

2.15yh

  • Y Gwir Anrhydeddus Alun Cairns AS, Ysgrifennydd Gwladol Cymru
  • Kevin Foster AS, Is-Ysgrifennydd Gwladol Seneddol

Gwybodaeth bellach

Delwedd: Pixabay