Skip to main content

Pwyllgorau Tŷ'r Cyffredin a'r Cynulliad i gynnal cyfarfod ar y cyd i graffu ar Fesur drafft Cymru

22 October 2015

Bydd Pwyllgor Materion Cymreig Tŷ'r Cyffredin a Phwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol y Cynulliad yn cwrdd ym mis Tachwedd i graffu ar Fesur Drafft Cymru. Mi fydd y Pwyllgorau yn cymryd tystiolaeth gan arbenigwyr cyfreithiol a chyfansoddiadol ar gynlluniau Llywodraeth y DU i gynnig pwerau datganoli pellach i Gymru. Mi fydd y sesiwn ar y cyd yn cyfrannu at ymchwiliadau'r pwyllgorau, cyn cyhoeddi adroddiadau gydag argymhellion i'r Llywodraeth.

Mi fydd y sesiwn yn rhan o ddiwrnod cyfan o dystiolaeth y Pwyllgor Materion Cymreig yng Nghaerdydd ar Ddydd Llun 9 Tachwedd yn y Senedd. Gweler fanylion yr holl dystion isod:

  • Am 9.15yb, Andrew R.T. Davies AC, Arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, Leanne Wood AC, Arweinydd Plaid Cymru a Kirsty Williams AC, Arweinyddd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru.
  • Am 10.00 yb, William Graham AC, Cadeirydd y Pwyllgor Materion a Busnes, Cynulliad Cenedaethol Cymru
  • Am 10.30 yb, Alun Ffred Jones AC, Cadeirydd Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd, Cynulliad Cenedaethol Cymru
  • Am 11.00 yb, Syr Paul Silk, Cadeirydd y Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru
  • Am 1.30 yh, mi fydd y Pwyllgor yn cynnal cyfarfod gyda Phwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol y Cynulliad i gymryd tystiolaeth wrth Thomas Glyn Watkin, Emyr Lewis, Roger Scully a Richard Wyn Jones, Cyfarwydd Canolfan Llywodraethiant Cymru am 2.30 yh.
  • Am 3.45 yh, bydd y Pwyllgor yn cwblhau'r sesiwn wrth gymryd tystiolaeth Y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru a Hugh Rawlings, Cyfarwyddwr, Materion Cyfansoddiadol a Chysylltiadau Rhyng-lywodraethol, Llywodraeth Cymru

Dywedodd David T. C. Davies AS,  Cadeirydd y Pwyllgor Materion Cymreig:

"Mae cynnal gwrandawiadau yn y Cynulliad wedi datblygu'n rhan bwysig o waith y Pwyllgor yn ddiweddar, ac rydym bob tro yn gwerthfawrogi'r croeso cynnes gan staff ac Aelodau Cynulliad yn y Senedd. Mi fydd y ddau bwyllgor yn ystyried yn fanwl pa newidiadau i'w argymell i'r Mesur cyn iddo gael ei gyflwyno i'r Senedd yn San Steffan flwyddyn nesa'; ry' ni'n edrych ‘mlaen i glywed yr hyn fydd gan y tystion i'w ddweud."

Dywedodd David Melding AC, Cadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol:

"Rwy'n croesawu'r cyfle i'r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol gyd-weithio ȃ'r Pwyllgor Materion Cymreig i graffu ar gynlluniau Llywodraeth y DU, o ystyried pwysigrwydd y Mesur i Gymru." 

Mae'r holl sesiynau tystiolaeth yn agored i'r cyhoedd, ac mi fyddan nhw'n cael eu darlledu yn fyw ar www.senedd.tv  a www.parliamentlive.tv  

Sesiynau pellach Pwyllgor Materion Cymreig Tŷ'r Cyffredin

Cyn y sesiwn yng Nghaerdydd, mi fydd y Pwyllgor Materion Cymreig yn dechrau'r sesiynau tystiolaeth cyhoeddus ar Fesur drafft Cymru Llywodraeth y DU wrth holi'r Gwir Anrhydeddus Stephen Crab AS, Ddydd Llun 26 Hydref. 
 
Dydd Llun 16 Tachwedd, bydd y Pwyllgor yn cymryd tystiolaeth drwy linc fideo wrth Y Fonesig Rosemary Butler AC, Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Adrian Crompton,
Cyfarwyddwr Busnes y Cynulliad ag Elisabeth Jones, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cyfreithiol, Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mi fydd rhagor o sesiynau tystiolaeth yn cael eu cyhoeddi yn fuan.

Gwybodaeth bellach

Delwedd: Parliamentary copyright