Skip to main content

Y Pwyllgor yn asesu cynigion ar gyfer Bargen Dwf Gogledd Cymru ym Mangor

12 June 2019

Bydd y Pwyllgor Materion Cymreig yn teithio i Fangor ddydd Llun 17 Mehefin i dderbyn tystiolaeth am gynigion ar gyfer Bargen Dwf Gogledd Cymru.

Cefndir

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae Llywodraeth y DU, ar y cyd â Llywodraethau datganoledig ar brydiau, wedi arwyddo nifer o fargeinion Dinesig a Thwf er mwyn ysgogi twf economaidd mwy cyfartal ledled y wlad. Yng Nghyllideb yr Hydref yn 2018 cyhoeddodd Canghellor y Trysorlys £120 miliwn o gyllid ar gyfer bargen dwf Gogledd Cymru, a chytunodd Llywodraeth Cymru i glustnodi'r un swm. Fodd bynnag, nid yw wedi cael ei weithredu hyd yn hyn.

Mae swm y cyllid a ddarperir gan Lywodraeth y DU wedi cael ei feirniadu am ei fod yn is na'r cynnig gwreiddiol, ac mae Llywodraeth Cymru wedi galw ar Lywodraeth y DU i roi rhagor o gefnogaeth i'r ardal. Mae'r mudiad sy'n gyfrifol am y cynllun wedi cyflwyno cynnig sydd wedi ei addasu yn ddiweddar sy'n galw am £20 miliwn yn ychwanegol gan y ddwy lywodraeth.

Mae'r Pwyllgor Materion Cymreig yn ystyried sut y mae'r Bargeinion Dinesig a gytunwyd ar gyfer Abertawe a Chaerdydd yn cael eu gweithredu ar hyn o bryd a pha wersi y gellir eu dysgu ar gyfer cynlluniau bargeinion twf yng Nghanolbarth a Gogledd Cymru.

Pwrpas y sesiwn

Fel rhan o'i ymchwiliad i fargeinion dinesig cyfredol a bargeinion twf arfaethedig i Gymru, mae'r Pwyllgor Materion Cymreig yn cynnal sesiwn dystiolaeth ym Mhrifysgol Bangor yng Ngogledd Cymru. Bydd y Pwyllgor yn clywed gan Gadeirydd Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, Cyfarwyddwr Arweiniol Cynllun Twf Gogledd Cymru a Chadeirydd Cyngor Busnes Gogledd Cymru Mersi a'r Ddyfrdwy.

Yn y sesiwn hon bydd y Pwyllgor yn asesu'r cynigion ar gyfer bargen dwf Gogledd Cymru, gan gynnwys trefniadau cyllid, prosiectau a llywodraethu. Bydd y Pwyllgor yn holi'r panel am y cydbwysedd rhwng cyllid Llywodraethau'r DU a Chymru ynghyd â sut y gallai'r fargen arfaethedig gefnogi prosiectau ynni yng Ngogledd Cymru.

Tystion

Dydd Llun 17 Mehefin, Ystafell Dinorwig, Ystafell Gyfarfod Reichel Dorothea, Prifysgol Bangor

12.45yh

  • Cynghorydd Dyfrig L. Siencyn, Cadeirydd Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru
  • Iwan Trefor Jones, Cyfarwyddwr Arweiniol Cynllun Twf Gogledd Cymru
  • Ashley Rogers, Cadeirydd Cyngor Busnes Gogledd Cymru Mersi a'r Ddyfrdwy

Gwybodaeth bellach

Delwedd: Mike Peel via Wikimedia Commons