Skip to main content

Y Pwyllgor yn ystyried effaith posib datganoli Toll Teithwyr Awyr i Gymru

4 January 2019

Ddydd Mawrth, 8 Ionawr, bydd y Pwyllgor Materion Cymreig yn dechrau ei ymchwiliad i effaith posib datganoli Toll Teithwyr Awyr i Gymru. Bydd y sesiwn yn casglu tystiolaeth gan sawl cyfrannwr, gan gynnwys Cadeirydd y Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru, Cadeirydd y Comisiwn Annibynnol ar Ariannu a Chyllid i Gymru, ac arbenigwyr ar drethi.

Pwrpas y sesiwn

Mae'r Toll Teithwyr Awyr (TTA) yn dreth a godir gan Lywodraeth y DU ar hediadau i gwsmeriaid o feysydd awyr y DU ac fe godir fesul teithiwr. Mae TTA yng Nghymru a Lloegr yn cael ei gosod a'i rheoli'n ganolog gan Lywodraeth y DU. Serch hynny, mae TTA wedi ei datganoli i ryw raddau yng Ngogledd Iwerddon a'r Alban. Bydd y Pwyllgor Materion Cymreig yn ystyried goblygiadau datganoli TTA i Gymru; y manteision posib o wneud hyn i Faes Awyr Caerdydd a phobl Cymru; ac unrhyw effaith negatif posib ar feysydd awyr sydd yn gwasanaethu Cymru.

Dadleuodd cyn-Brif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, y dylai TTA gael ei datganoli i Lywodraeth Cymru, gan ddweud bod TTA yn parhau i osod cyfyngiadau anghyfiawnadwy ar allu Cymru i hyrwyddo'i hun mewn gwledydd tramor a'i bod yn rhwystro tyfiant ei diwydiant awyrennu a'r economi ehangach.

Yn ystod y panel cyntaf, bydd y Pwyllgor yn holi Syr Paul Silk a Gerald Holtham, ill dau yn gadeiryddion ar gomisiynau sydd wedi cyflwyno argymhellion yn ymwneud â datganoli TTA. Yn yr ail banel, bwriada'r Pwyllgor holi arbenigwyr ar drethi am agweddau ymarferol datganoli TTA i Gymru.

Tystion

Mawrth 8 Ionawr, Ystafell Wilson, Portcullis House

4.15yh

Panel In

  • Syr Paul Silk, Cadeirydd y Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru (Comisiwn Silk)
  • Gerald Holtham, Cadeirydd y Comisiwn Annibynnol ar Ariannu a Chyllid i Gymru (Comisiwn Holtham)

Panel Dau 

  • David Phillips, Cyfarwyddwr Cyswllt, Sefydliad Astudiaethau Cyllid
  • Mike Trotman, Cyfarwyddwr Cyswllt, Deloitte LLP ac aelod y Pwyllgor Technegol ar Dreth Anuniongyrchol a'r Is-Bwyllgor Technegol ar Gymru yn y Sefydliad Trethiant Siartredig 
  • Tom Walsh, Partner, Deloitte LLP 

Gwybodaeth bellach

Delwedd: iStockphoto