Skip to main content

Y Pwyllgor yn craffu ar Gynllun Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a chyllid ar gyfer isadeiledd trafnidiaeth yn Ne Cymru

1 July 2019

Mae'r Pwyllgor Materion Cymreig yn parhau gyda'i ymchwiliad i effaith economaidd cynlluniau dinesig a chynlluniau twf yng Nghymru gyda sesiwn sy'n canolbwyntio ar Gynllun Dinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a'r cyllid sydd wedi ei glustnodi ar gyfer prosiect trafnidiaeth Metro De Cymru.

Cefndir

Mae Cynllun Dinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn rhaglen a gytunwyd rhwng Llywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru a deg awdurdod lleol yn Ne Ddwyrain Cymru yn 2016. Y bwriad oedd annog twf economaidd sylweddol yn y rhanbarth trwy fuddsoddi, uwchsgilio, a gwella isadeiledd trafnidiaeth yn ogystal â chysylltedd digidol. Mae dros £700 miliwn o gyllid wedi ei glustnodi ar gyfer datblygu Metro De Cymru, sef cynllun i integreiddio gwasanaethau a systemau trafnidiaeth gyhoeddus yn Ne Ddwyrain Cymru o gwmpas Caerdydd Canolog.

Pwrpas y sesiwn

Yn ystod y sesiwn, bydd y Pwyllgor yn clywed gan Brif Weithredwr Cynllun Dinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ac Is-Gadeirydd Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, sef y corff sydd yn bennaf gyfrifol am benderfyniadau yn ymwneud â'r Cynllun Dinesig. Bydd y Pwyllgor yn holi'r panel am gynlluniau gwariant penodol ar gyfer Metro De Cymru a'r ffyniant economaidd posib i'r ardal. Bwriada'r Pwyllgor holi hefyd am gynlluniau gwariant eraill sydd yn rhan o'r Cynllun Dinesig, gan gynnwys cysylltedd digidol a'r manteision economaidd posib i Dde Cymru yn ei sgil, er enghraifft swyddi sgiliau uchel a buddsoddiad gan fusnesau. 

Tystion

Dydd Mawrth 2 Orffennaf, Ystafell Wilson

14.30yh

  • Kellie Beirne – Prif Weithredwr, Cynllun Dinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd
  • Y Cynghorydd Peter Fox OBE – Is-Gadeirydd Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Gwybodaeth bellach

Delwedd: PA/Gareth Fuller