Skip to main content

Cadeirydd y Pwyllgor yn beirniadu'r Llywodraeth am wrthod datganoli Toll Teithwyr Awyr i Gymru

6 September 2019

Mae'r Llywodraeth wedi ymateb i adroddiad y Pwyllgor Materion Cymreig ar Doll Teithwyr Awyr drwy ddatgan ei bod yn gwrthod yr argymhelliad i ddatganoli TTA i Gymru, gan honni nad yw hynny oherwydd diffyg ymddiriedaeth yn Llywodraeth Cymru.

Gwrthod argymhellion y Pwyllgor i ddatganoli TTA

Daeth yr ymateb i adroddiad y Pwyllgor ar Doll Teithwyr Awyr (TTA) gan Ysgrifennydd y Trysorlys, Simon Clarke AS. Yn ei lythyr mae'n gwrthod argymhelliad y Pwyllgor i ddatganoli TTA i Gymru, gan ddweud bod “Llywodraeth y DU yn parhau i boeni am effaith cyflwyno cystadleuaeth rhwng trethi o fewn marchnad hedfan sengl.” Serch hynny, amlinellodd yr adroddiad, a gytunwyd yn unfrydol gan y Pwyllgor, ddadleuon cryf dros ddatganoli TTA i Gymru. Roedd y rhain yn cynnwys y gallu i wireddu potensial maes awyr Caerdydd, rhoi hwb i frand Cymru ac annog twf economaidd.

Sylwadau'r Cadeirydd

Pan gyhoeddwyd yr adroddiad, dywedodd Cadeirydd y Pwyllgor, David T.C. Davies AS, nad oedd “yn aml yn cael fy mherswadio gan ddadleuon o blaid datganoli”. Nawr, mae'r Cadeirydd yn mynegi ei siom fod y Llywodraeth yn gwrthod datganoli TTA:

“Mae esgus y Llywodraeth dros beidio â datganoli TTA i Gymru, er ei bod wedi ei datganoli yn yr Alban ac yng Ngogledd Iwerddon, yn un simsan. Ni chefais fy argyhoeddi o gwbl gan sylw'r Llywodraeth nad yw hyn yn ymwneud â ‘diffyg ymddiriedaeth', ond yn hytrach oherwydd yr effaith ar farchnad hedfan ar y cyd.

Rwy'n siomedig nad yw'r Llywodraeth wedi cydnabod y dadleuon pwysig a glywodd fy Mhwyllgor o blaid datganoli TTA i Gymru, ac rwy'n gwybod y bydd llawer o bobl eraill yn teimlo felly. Bydd fy Mhwyllgor yn parhau i bwyso ar y Llywodraeth i greu system dreth decach ledled y DU drwy ddatganoli TTA i Gymru.”

Gwybodaeth bellach

Delwedd: Pixabay